สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

# ปีการศึกษา หลักสูตร ประเภท ประกาศ สมัคร
1 2562 หลักสูตรภาคปกติ สอบตรง รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารที่ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
-
2 2562 หลักสูตรภาคปกติ โควตา รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ผู้สมัครประเภทโควตา ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครฯ
เอกสารที่ 1,
-
3 2562 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารที่ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
-
4 2562 หลักสูตรภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารที่ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
-
5 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารแนบ 1] ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารแนบ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
-
การรับสมัคร สมัคร
2562
หลักสูตรภาคปกติ
สอบตรง รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารที่ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
สมัคร
2562
หลักสูตรภาคปกติ
โควตา รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ผู้สมัครประเภทโควตา ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครฯ
เอกสารที่ 1,
สมัคร
2562
หลักสูตรภาคพิเศษ
เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารที่ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
สมัคร
2562
หลักสูตรภาคพิเศษ
โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารที่ 1]
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารที่ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
สมัคร
2562
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รายละเอียดและคุณสมบัติ[เอกสารแนบ 1] ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร[เอกสารแนบ 2]
เอกสารที่ 1, เอกสารที่ 2,
สมัคร