โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งความหวังของปทุมวัน”

เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา โดยการซ่อมแซมทาสีกำแพงพระอุโบสถและหอระฆัง

ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ วัดชมภูคีรีธาราม (วัดท่าใต้) ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี