นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ “The Sun Game” (รอบมหกรรม)

ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น  มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน ๒๘ คน   

แบ่งเป็น ๕ ชนิดกีฬา ดังนี้ ๑. กีฬาดาบไทย     ๒. กีฬาเทเบิลเทนนิส  ๓. กีฬาเพาะกาย  ๔. กีฬาหมากกระดาน  ๕. กีฬา E-sport  ประเภท ROV

การแข่งขันกีฬาเพาะกาย

กีฬาฟันดาบไทย (หญิง)