โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ด้วยการซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี และระบบไฟฟ้า ให้แก่โรงเรียนที่ได้ประสบอุทกภัย

ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลี จังหวัดอุบลราชธานี