การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สถาบันได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป  ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารวิศววัฒน์

   

 

 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา