การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันฯ ไม่มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ 2564 มามอบตัวหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่สถาบันฯ ในช่วงเวลานี้ และให้นักศึกษาติดตามกำหนดการของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 1. รูปแบบการถ่ายรูปนักศึกษาใหม่ของสถาบันฯ สำหรับใช้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้
 2. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะต้องอ่านวิธีการส่ง การเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวและการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จาก”คู่มือการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่”
 3. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศทุกคนต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ Google form คลิกที่นี่
 4. ภาคปกติ(ประเภทโควตา) ขยายเวลา
 5. ภาคปกติ(ประเภทสอบตรง)
 6. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 7. ระดับบัณฑิตศึกษา

********************************

ประกาศการรับสมัคร รอบที่ 2

 1. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 3. ผู้สมัครต้องอ่านประกาศการรับสมัคร หากผู้สมัครแนบเอกสารการสมัครไม่ครบหรือไม่ได้แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้ามาในระบบ E-admission กรณีสมัครทางอินเตอร์เน็ต ใบสมัครของท่านอาจไม่ได้รับการพิจารณา
 4. การสมัครรอบที่ 2 หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ไม่เปิดรับสมัคร

********************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 2. สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
 3. ภาคปกติ(ประเภทโควตา) ขยายเวลา
 4. ภาคปกติ(ประเภทสอบตรง)
 5. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 6. ระดับบัณฑิตศึกษา
 7. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีชื่อ แต่ได้ชำระเงินแล้วก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2564 และไม่ได้แนบหลักฐานเข้ามาในระบบ ให้ผู้สมัครติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษาโดยด่วน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่สมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล [email protected]


 8. ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513
  Email: [email protected]


free HitCounters

Posted in Uncategorized | 8 Comments