การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

ผู้สมัครประเภทโควตา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ ที่สมัครเข้ามาในระบบ e- Admission ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เฉพาะผู้สมัครที่มีสถานะใบสมัครผ่านการตรวจสอบและชำระเงินแล้วเท่านั้น และจะสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

************************************

เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครเรียน ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรอกแบบสำรวจได้ที่ คลิก

************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1

 1. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 2. โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ)

คำแนะนำสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

 1. ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่” (จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) จำนวน 6,000 บาท โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และสาขาวิชา นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อฯ
 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครตามข้อ 1. มายัง ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เลขที่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พร้อมวงเล็บมุมซอง “ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2563” ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 3. การมอบตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ประมาณเดือนมิถุนายน

*******************************************

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ e-Admission

 • ภาคปกติ(สอบตรง)
 • ภาคปกติ(โควตา)รอบขยายเวลา
 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)รอบที่ 2
 • โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รอบที่ 2
 • ระดับบัณฑิตศึกษา • ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513
  Email: [email protected]


  Posted in Uncategorized | 8 Comments