การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1

 1. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 2. โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ)

คำแนะนำสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

 1. ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่” (จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) จำนวน 6,000 บาท โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และสาขาวิชา นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อฯ
 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครตามข้อ 1. มายัง ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เลขที่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พร้อมวงเล็บมุมซอง “ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2563” ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 3. การมอบตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ประมาณเดือนมิถุนายน

*******************************************

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ e-Admission

 • ภาคปกติ(สอบตรง)
 • ภาคปกติ(โควตา)รอบขยายเวลา
 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)รอบที่ 2
 • โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รอบที่ 2
 • ระดับบัณฑิตศึกษา


 • คำแนะนำ

  1. ผู้สมัครทุกประเภทต้องแนบรูปถ่าย หลักฐานการสมัคร ตามที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครฯ ให้ครบถ้วน เฉพาะผู้สมัคร ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ต้องแนบ *หนังสือรับรองการทำงาน* ประกอบการสมัครด้วย
  2. หากผู้สมัครท่านใด ไม่แนบหลักฐานการสมัคร สถานะของท่านจะยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็น “ใบสมัครผ่านการตรวจสอบ”
  3. หากกรณีผู้สมัครที่ขึ้นสถานะ “ใบสมัครผ่านการตรวจสอบ” แล้ว ให้แนบหลักฐานการชำระเงินกลับเข้ามาในระบบอีกครั้ง และสถานะของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็น *ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์* ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการในแต่ละประเภท  ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513
  Email: pit.reg@pit.ac.th


  Posted in Uncategorized | 8 Comments