Monthly Archives: October 2017

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศการรับสมัคร ระดับปวส. (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พ.ค. 2565) ประกาศการรับสมัคร ระดับปวส. (ประเภทรับตรง รอบที่ 2) *ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เฉพาะระบบออนไลน์* ลิ้งค์สำหรับการสมัคร ระดับปวส. (ประเภทรับตรง รอบที่ 2) *รับสมัครเฉพาะระบบออนไลน์ (google form) เท่านั้น* การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทสอบตรง) ประกาศการรับสมัคร (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พ.ค. 2565) … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments