Author Archives: admin

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) และประเภทโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ รอบที่ 1 ดาวน์โหลด “ใบมอบตัว” ดาวน์โหลด “ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)” ดาวน์โหลด “ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ” ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศการรับสมัคร ระดับปวส. ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปวส. แบบฟอร์มการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทสอบตรง) ประกาศการรับสมัคร … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments