ติดต่อเรา

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923